Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Léto je obdobím studentských brigád

Čas brigád aneb čemu věnovat pozornost při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Blížící se léto bude opět ideální dobou, v níž zaměstnavatelé mohou využít pracovní sílu studentů či jiných osob, které budou mít zájem si přivydělat.

Vhodným právním nástrojem pro přijetí nové pracovní síly, bez toho aniž by musel být nutně uzavírán pracovní poměr se všemi svými povinnostmi a nežádoucí rigiditou, jsou dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou flexibilním nástrojem zaměstnání, který na jedné straně umožňuje zaměstnavateli plnit jeho obchodní závazky a obsazovat pracovní pozice bez nutnosti uzavření pracovního poměru, čímž je oproštěn od mnoha povinností, které by pro něj jinak ze zákona vyplývaly, a zaměstnanci umožňuje vykonávat práci menšího rozsahu, která jde lépe skloubit s jejich časovými možnostmi či může být vykonávána vedle jiného pracovního poměru.

Vzhledem ke značné flexibilitě sjednávání dohod se zde v mnohem větší míře uplatní smluvní volnost a autonomie vůle smluvních stran, které si mohou sjednat konkrétní podmínky zaměstnávání odpovídající jejich potřebám.

Dohody vyžadují písemnou formu

Při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je třeba věnovat pozornost zejména vzniku a zániku pracovněprávního vztahu, který se jimi založí. Jak dohoda o pracovní činnosti, tak i dohoda o provedení práce vyžadují písemnou formu. Ústní uzavření dohody je stiženo sankcí neplatnosti, ovšem bylo-li již započato s plněním, to znamená, že zaměstnavatel začal přidělovat práci a zaměstnanec začal plnit jeho pokyny, nelze se takové neplatnosti dovolat.

Jednostranné zrušení pracovněprávního vztahu založeného dohodami ve formě výpovědi či okamžitému zrušení vyžaduje také písemnou formu, ovšem sankce za její nedodržení je zde striktnější – při nedodržení písemné formy se k právnímu jednání nebude přihlížet, bude zdánlivé tj. jako by nebylo učiněno.

Při uzavření dohody zejména s nezletilým, je nutné upozornit na změnu, kterou s sebou přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanoví, že k výkonu závislé práce se může zavázat nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku. Podle předchozí právní úpravy účinné do 31.12.2013 byly dohody uzavírány s osobami staršími 15 let s tím, že jako den nástupu do práce nesměl být sjednán den, který by předcházel dni, ve kterém taková osoba ukončí povinnou školní docházku.

Tato původní úprava praxi vyhovovala, neboť umožňovala uzavření dohody již „před prázdninami“ například v květnu či červnu s tím, že k výkonu práce dojde až po skončení povinné školní docházky. Podle nové úpravy je však nutné dohodu uzavřít až po skončení povinné školní docházky.

Novinkou je rovněž možnost zákonného zástupce nezletilého mladšího šestnácti let okamžitě zrušit jeho pracovněprávní vztah, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. K platnosti okamžitého zrušení se vyžaduje přivolení soudu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v časopise Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.