Daně a účetnictví

Daň z přidané hodnoty

II. Místo plnění

Z důvodu správného stanovení DPH je třeba vždy přesně určit místo plnění.  Problematiku místa plnění podrobně řeší ustanovení §§ 7-12 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) v pozdějším znění.

§ 7 – Místo plnění při dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. Tzn. prodejce kosmetiky, má sklad a prodejnu, která se nachází v Praze. Pokud bude tento prodejce prodávat zboží přímo v prodejně nebo přímo ze skladu, bude místem plnění Praha (Česká republika).

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy je odesláno nebo kde přeprava zboží začíná. Pokud použijeme výše uvedený příklad, kdy ze skladu budu prodávat kosmetiku odběratelům z Moravy, zboží předáme spedici, pak bude místem plnění opět Praha (ČR).

Může však nastat situace, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží. Tzn., pokud budeme nakupovat kosmetiku např. v USA, zásilka bude zaslána letecky do ČR. Na letišti bude zásilka proclena, bude vystaven doklad o výši cla a výši DPH. Místem plnění v tomto případě bud ČR.

Další možností je dodání zboží s instalací nebo s montáží. V tomto případě je místem plnění místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. V praxi je třeba rozlišit případ od případu, zda je na základě smlouvy při dodání zboží nebo materiálu součástí montáž, nebo instalace u zákazníka, nebo zda se jedná o pouhé dodání zboží a následně si zákazník objedná instalaci.

Zboží může být také dodáno na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie, za místo plnění se považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu. Místem zahájení přepravy osob je první místo, kde mohly nastoupit osoby na území Evropské unie. Tzn., pokud jede Pendolino z Prahy na Slovensko, tak všechny prodeje uskutečněné ve vlaku při cestě na Slovensko budou mít místo plnění ČR, při cestě zpět bude místem plnění Slovensko.

Pokud dodáváme nemovité věci, je místem plnění místo, kde se nemovitost nachází, v případě práva stavby je místo plnění, místo kde se nachází pozemek zatížený právem stavby. Tzn., pokud se prodává nemovitost, která se nachází na Slovensku, pak místem plnění bude Slovensko.

§ 8 – Místo plnění při zasílání zboží

Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Příklad:

Obchodní společnost z Prahy prodává mobilní telefony. Společnost zašle 5 mobilních telefonů prostřednictvím spediční společnosti osobě povinné k dani na Slovensku. Místem plnění v tomto případě bude Slovensko.

V § 8 odst. 2 ZDPH však najdeme výjimku. Místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná. Toto platí v případě, že zasílané zboží není předmětem spotřební daně a celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení přepravy nebo odeslání zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska, nebo částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu. Pokud je zboží předmětem spotřební daně, je místem plnění vždy členský stát, do kterého se zboží zasílá.

Osoba povinná k dani, která zboží zasílá se může v případě splnění podmínek předchozího odstavce rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě musí postupovat tímto způsobem po celý rok, ve kterém se takto rozhodla.

V souvislosti s touto problematikou je třeba si ještě ujasnit, co se rozumí zasíláním zboží. Zasíláním zboží se pro účely ZDPH rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy a to osobou povinnou k dani, která zboží prodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou. Nebo je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy není předmětem daně, anebo pokud se nejedná o dodání nového dopravního prostředku, nebo zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu. Typickým příkladem je internetový prodej občanům do jiného členského státu, kdy dodavatel zašle zboží poštou. Odběratel nesmí být osobou povinnou k dani.

Příklad:

Česká obchodní společnost, plátce DPH, provozuje internetový obchod se sportovními potřebami. Dodává zboží občanům (neplátcům daně) do Polska. Limit stanovený Polskou republikou je 35 000 EUR. Pokud tento limit česká obchodní společnost v roce 2015 překročí, bude se muset registrovat jako plátce DPH v Polsku a DPH z těchto obchodů bude odvádět v Polsku.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.