Označení CE – přeceňovaná zkratka

Označení CE je bezesporu významným nástrojem volného pohybu zboží na vnitřním trhu. Povědomí o něm je i však nadále velmi nízké a jeho význam je často chápán nepřesně. K tomu bohužel přispěly i nepříliš šťastně vedené informační kampaně Evropské komise a státních institucí.

Ačkoli evropské předpisy neposkytují žádný oficiální překlad či vysvětlení této zkratky, předpokládá se, že se jedná o zkratku výrazu „Conformite Européene“ neboli „Evropská shoda“.

Označení CE není značkou kvality

Označení CE bylo v Evropské unii zavedeno v polovině 80. let minulého století v rámci nového přístupu k harmonizaci technických předpisů a norem. Tento model měl inovativním způsobem podpořit volný pohyb výrobků v rámci vnitřního trhu Evropské unie.

Hned na počátku tohoto příspěvku je potřeba zdůraznit, že označení CE je především legislativním požadavkem, není značkou kvality, ani značkou bezpečnosti daného výrobku. Označení CE je primárně určeno orgánům dozoru nad vnitřním trhem Evropské unie a celním orgánům – je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje požadavky stanovené příslušnou evropskou legislativou.

Připojením označení CE výrobce dává na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu výrobku se všemi příslušnými požadavky právních předpisů EU. Připojování označení CE, resp. posuzování shody je v evropském prostředí rozděleno do několika modulů. U většiny spotřebních výrobků připojuje označení CE sám výrobce, bez účasti a intervence třetí osoby, výrobce tak spotřebiteli dává na srozuměnou, že splnil všechny zákonné požadavky, čímž na sebe bere zároveň odpovědnost za deklarovanou shodu.

Vzhledem k dezinformacím šířícím se veřejností, se řada spotřebitelů, ale i řada podnikatelů mylně domnívá, že výrobek označen zkratkou CE: byl vyroben v Evropské unii / byl povinně přezkoušen / byl schválen úřady / je spolehlivě bezpečný / splňuje požadavky právních předpisů.

Jakákoli taková domněnka je platnými právními předpisy nepodložená. Označení CE výrobce je pouze prohlášením shody, není ani garancí shody ani nedokládá o výrobku cosi výjimečného. Označení CE samo o sobě nevypovídá o tom, že by byl výrobek v určité fázi posuzován třetí osobou.

Informace pro dozorové orgány

Základním principem označení CE je, že se smí připojit pouze na výrobky, u kterých je toto připojení stanoveno ve zvláštních harmonizačních právních předpisech, a na žádný jiný výrobek být připojeno nesmí. Tyto harmonizační předpisy EU byly v České republice provedeny zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Označení CE se tak povinně uplatňuje například u zdravotnických prostředků, hraček, chladicích zařízení, tlakových nádob, pyrotechnických výrobků aj. Z výše uvedených důvodů nebylo toto označení jako takové nikdy myšleno jako informace pro spotřebitele, nýbrž pouze pro dozorové orgány.

S ohledem na složitý systém jednotlivých modulů, na kterém je označení CE založeno a vzhledem k tomu, že se vztahuje pouze na některé výrobky, je pro spotřebitele nemožné posoudit jeho skutečný význam.

Spotřebitelské organizace zpochybňují uvádění označení CE na výrobku

Spotřebitelské organizace již delší dobu zpochybňují uvádění označení CE na výrobku a jeho obalu, když příhodnější by bylo jeho uvedení na technické dokumentaci k výrobku, neboť způsob jeho současného umístnění může být pro spotřebitele zavádějící.

Spotřebitelé, ale i podnikatelé při své podnikatelské činnosti se často mylně domnívají, že označení CE je zárukou kvality či bezpečnosti zboží, že bylo zkontrolováno a garantuje tak odpovídající vlastnosti a funkčnost výrobku. V důsledku pak mohou prokázání označení CE na výrobcích vyžadovat po svých obchodních partnerech či pochybovat o kvalitě a bezpečnosti výrobků, které takové označení na obalu nemají.

Všechny uvedené závěry pramení z neinformovanosti spotřebitele, jejíž příčinu lze spatřit v nedostatečně vedené osvětě ze strany evropských i národních institucí, jakož i v současné době neustálém přeceňování zkratek na obalech spotřebního zboží.

 

 

Mgr. Lucie Řehořová,

Advokátní kancelář REHAK LEGAL

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.