Jak jsou in-storové prostředky využívány?

POP komunikace očima zadavatelů

POPAI CE realizovala ve spolupráci s agenturou OMD další ročník pravidelného průzkumu, který dlouhodobě analyzuje postoje zadavatelů reklamy k prostředkům in-store komunikace. Reklama v místě prodeje je dle výsledků průzkumu součástí komunikačního mediamixu firem pro 90 % dotázaných.

Pro 75 % respondentů má tato reklama nezastupitelné místo a využívají ji pravidelně. Výsledky ankety ukázaly pozitivní posun z hlediska nasazení POP ve srovnání s předchozím průzkumem v roce 2011, kdy nezastupitelné místo reklamy v rámci mediamixu firmy potvrdilo 69 % respondentů.

Zadavatelé reklamy vnímají POP komunikaci jako třetí nejdůležitější komunikační nástroj. Na první příčce se umístila televize následovaná letáky. Na čtvrté po POP komunikaci skončil internet a za ním PR. V mediamixu firem účastnících se tohoto výzkumného projektu nejvíce překvapivě roste význam televize, až poté internetu, POP reklamy a letáků.

O nasazení POP reklamy u zadavatelů reklamy nejčastěji rozhoduje Brand Manager nebo Marketing Manager následovaný Sales Managerem. Na třetí příčce se umístil Trade Marketing Manager. Meziročně v tomto ohledu posílil vliv především Sales Managerů a top managementu.

Vývoj investic do in-store komunikace v rámci reklamních rozpočtů

Podle deklarací by dotazovaní zástupci zadavatelů do POP komunikace rádi investovali více, než je tomu nyní.

Podíl reálných investic z celého reklamního rozpočtu do in-store komunikace v roce 2014 představuje dle odpovědí respondentů 27 %, zatímco v roce 2015 by zadavatelé považovali za efektivní investovat do této formy komunikace 33 % z reklamního rozpočtu.

V rozpočtu, který byl určen pro investice do různých in-store formátů, investovali zadavatelé v roce 2014 nejvíce do podlahových prostředků (31 %), kde došlo k nárůstu oproti roku 2011 (24 %), do různých aktivit v místě prodeje, jako jsou ochutnávky, letáky, dárky, soutěže apod. (24 %), kde naopak došlo k poklesu oproti 2011 (29 %) a do regálových POP prostředků (19 %), které také o 5 % poklesly.

Nejčastěji využívané formy in-store komunikace a jejich účinnost

Za nejdůležitější a zároveň za nejefektivnější a nejčastěji využívanou formu komunikace v místě prodeje považují zadavatele reklamu v letácích. Mezi nejdůležitějšími pak nejlépe bodují ještě dočasné podlahové prostředky, slevy a kupóny a regálové prostředky.

U skutečně využívaných POP prostředků první dvě místa skončila stejně jako v řebříčku důležitosti, na třetím místě se však umístily ochutnávky a předváděcí akce následované paletovými ostrovy, dekoracemi a bránami.

Jako nejefektivnější respondenti vnímají ostatní aktivity v místě prodeje (letáky, slevy, kupony) spolu s podlahovými a regálovými POS prostředky.

Stále více zadavatelů si uvědomuje důležitost vyhodnocování efektivity POP kampaní. V roce 2011 považovalo měření efektivity za zcela důležité 57 % dotazovaných, v roce 2014 to deklarovalo již 67 % dotázaných. V roce 2009 to bylo jen 32 %.

Firmy sice deklarují velkou důležitost měření efektivity POP reklamy, ale reálně ho provádějí v menší míře. I zde však byl zaznamenán výrazný nárůst. V roce 2014 potvrdilo 52 % respondentů, že vyhodnocují efektivitu reklamy v místě prodeje. V roce 2011 tuto skutečnost uvedlo jen 35 % respondentů.

Argumenty zadavatelů pro zapojení POP do kampaní

Hlavním argumentem zadavatelů pro zařazení většího podílu POP do komunikačního rozpočtu je prokazatelný efekt POP na jejich značku. Mezi dalšími významnými důvody pro širší zapojení POP je dobře vyargumentovaná strategie komunikace v místě prodeje, studie, které dokazují účinnost reklamy v místě prodeje a odstranění bariér ze strany maloobchodu – jiná cenová politika, poplatky a intenzivnější komunikace se zadavateli.

Nejspokojenější jsou zadavatelé při spolupráci s přímým výrobcem POP s technickým zpracováním, spolehlivostí a dodacími termíny. Uváděnými nedostatky, které se dle zadavatelů objevují při spolupráci s přímými výrobci POP, jsou vysoká cena, nekomplexnost a nedostatek kreativních námětů.

Jako hlavní vnímané benefity při spolupráci s agenturami zadavatelé oceňují zejména zkušenosti, komplexní přístup, kreativitu a úsporu času. Nedostatky agentur v tomto směru jsou vnímaná vysoká cena, zdlouhavé procesy a neodbornost.

 

 

Daniel Jesenský a Daniela Krofiánová, POPAI CE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.