Reklamace vadného zboží dle občanského zákoníku

Důležité je, kým bylo zboží zakoupeno a kým prodáno

Nový občanský zákoník obsahuje v rámci ustanovení věnujících se koupi i zvláštní pododdíl speciálně upravující prodej zboží v obchodě.

Ačkoliv bylo záměrem zákonodárce, aby byl občanský zákoník lépe uchopitelný a srozumitelný laické veřejnosti, vyvolává právě tento pododdíl někdy zbytečné debaty na portálech zabývajících se ochranou spotřebitelů.

Často se lze setkat s tím, že je přikládán důraz tomu, zda je zboží zakoupeno v tzv. kamenném obchodě či prostřednictvím e-shopu, jako by právě toto dělení bylo z hlediska práv kupujících relevantní. Opak je pravdou. Pro obhajobu spotřebitelských nároků totiž není ani tolik důležité KDE bylo zboží zakoupeno, jako spíš KÝM bylo zakoupeno a KÝM prodáno.

Pravidlo pro vztahy ve složení: podnikatel x nepodnikatel

Aby bylo možné podřadit smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím pod zmíněný pododdíl, musí se jednat o koupi spotřebitelskou, tzn. situaci, kdy na straně prodávajícího figuruje podnikatel, zatímco na straně kupujícího spotřebitel, resp. nepodnikatel (ať už spotřebitel či jiný subjekt). Za popsaného stavu disponuje zákon mechanismy ke zmírnění nepoměru sil mezi oběma subjekty a poskytuje spotřebiteli zvláštní ochranu. Tato ochrana je spotřebiteli zaručena proto, aby podnikatel při obchodním styku nevyužíval svých odborných znalostí nabytých mj. v rámci podnikatelské činnosti k tíži „neznalého“ spotřebitele.

Z uvedeného tedy vyplývá, že se tímto pododdílem nebudou řídit ani vztahy mezi dvěma podnikateli, ani vztahy mezi dvěma spotřebiteli, ale právě jen vztahy ve složení: podnikatel x nepodnikatel.

Důvodem časté desinterpretace pojmu „obchod“ může být i to, že zákon jej výslovně nedefinuje, a proto vyvolává sousloví „prodej zboží v obchodě“ zavádějící představu o tom, že se jedná pouze o prodej zboží v rámci prostor provozovny. Právně konformní výklad ovšem popisuje obchod, jako činnost, čili činnost spočívající v obchodování se zbožím. Z pohledu reklamačních nároků není tedy podstatné, zda zákazník uzavře smlouvu v provozovně, na trhu, předváděcí akci nebo prostřednictvím internetu.

Dalšími ústředními pojmy smluvního vztahu jsou, jak nastíněno výše, podnikatel a nepodnikatel. Podnikatelem – prodávajícím, může být jak osoba fyzická, tak právnická, zapsaná v obchodním rejstříku, či podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Nutno mít ovšem stále na paměti, že podnikatel, který nečiní prodej v rámci své podnikatelské činnosti, tzn., že prodává zboží mimo ni, nebude považován za stranu silnější, nýbrž za pouhého spotřebitele a ochranná ustanovení se tedy vůči kupujícímu v takovém případě neaplikují. Tento podnikatel nevystupující v rámci své podnikatelské činnosti, tak může být i kupujícím, tedy stranou slabší, jejíž smluvní pozici zákon posiluje.

V praxi se ovšem nejčastěji setkáme s případy, kdy na straně kupujícího stojí fyzická osoba – spotřebitel. Proto také existuje zvláštní zákon upravující ochranu spotřebitelů.

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, spadá kupní smlouva do režimu koupě zboží v obchodě, bez ohledu na to, co je předmětem koupě. Oním prodávaným zbožím tak může být dle ustálené judikatury např. i nemovitost.

Když se vada objeví prvních šest měsíců od převzetí zboží kupujícím

Jednoznačným záměrem a legitimním očekáváním kupujícího je pak koupě takového zboží, které nebude mít funkční, estetické ani jiné vady. Přítomny by neměly být ani vady právní povahy, což znamená, že se zbožím nabyde veškeré doklady k němu náležející a zboží bude zároveň splňovat zejména bezpečnostní a technické normy stanovené zákonem. Jinými slovy, zboží by mělo odpovídat tomu, co může kupující s ohledem na povahu nebo prezentaci zboží očekávat. Musí tedy odpovídat ujednanému standardu věci, jakosti.

V případě, že se jakostní vady zboží objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že existovaly již v době převzetí, tzn., že prodávající plnil vadně. Kupující je pak oprávněn požadovat dodání nové bezvadné věci, či výměnu vadné součásti věci a není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. V případě, že lze vadu bezodkladně odstranit, má na takové odstranění vady kupující právo, a to bezplatně. Kupující může rovněž požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že prodávající nevyhoví nebo nemůže kupujícímu vyhovět v odstranění vady zvoleným způsobem, má tento právo od smlouvy odstoupit. Stejně tak i v případě, že zakoupené zboží má opakující se vady nebo více vad, pro které není možné zboží užívat.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

Jeden komentář: “Reklamace vadného zboží dle občanského zákoníku”

  1. Dobrý den, dne 1.3.2021jsem zakoupil varnou konvici v obchodním řetězci Globus Černý Most. Po třech dnech přestala konvice vypínat po převaření vody.7.3.2021 jsem navštívil tento obchodní řetězec, a bláhově jsem žil v naději, že mi bude konvice vyměněna za nový výrobek. Velké rozčarování nastalo, když mi neochotná reklamační pracovnice zdělila, že výrobek bude odeslán do opravy a já budu čekat měsíc na vyjádření. Samozřejmě se mi tato praktika nezamlouvá. Mám dotaz zda má na toto jednání Globus podle nového občanského zákoníku právo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.